Oferta
REGULAMIN DRUKARNI

Postanowienia ogólne

1.1. „Drukarnia „eMKa” jest kierowana przez Mirosława Kłosowskiego właściciela, Zakład znajduje się pod adresem Stare Miasto Park Wierzawice 874 , 37-300 Leżajsk zwanym dalej Zleceniobiorcą

1.2. Każdy korzystający z usług Drukarni „eMKa” akceptuje  zasady współpracy, które po zaakceptowaniu  stanowią formę umowy pomiędzy stronami czyli klientem a Zleceniobiorcą

1.3. Wszelkie zlecenia na usługi mogą składać Klienci, którzy zapoznali się z treścią zasad współpracy i je akceptują.

2. Realizacja zamówień

2.1. Terminy realizacji wykonywanych zleceń  uzgadniane są każdorazowo z Zleceniobiorcą, podawane są w dniach roboczych.  Dzień roboczy to  każdy dzień z  wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

2.2. Termin realizacji zaczyna  się od momentu zaakceptowania przez Zleceniodawcę plików do druku. Termin  może zostać wydłużony  o okres wynikający ze zmian  ustaleń pomiędzy stronami ,   lub wystąpienia przeszkód natury wyższej,  niezależnych od Zleceniobiorcy. W takiej sytuacji strony ustalają pomiędzy sobą nowy termin realizacji.

2.3. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.

3. Ceny i Płatności

3.1. Ceny każdorazowo ustalane są z Zleceniodawcą

3.2. W momencie  złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę  powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawcy zaczynający współpracę z Drukarnią zobowiązani są dokonywać przedpłaty  na  przesłane zlecenie lub  zapłacić  gotówką przy odbiorze,  przelewem w przypadku firm, które uzyskały u Zleceniobiorcy możliwość odroczonego terminu płatności  w kwocie wcześniej ustalonej. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

4. Reklamacje

4.1. Prace dostarczone prze Zleceniodawcę w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone. Zleceniobiorca nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.

4.2. Zleceniodawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

4.3. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone natychmiast w formie pisemnej w dniu zauważenia  różnic z zamówieniem.  Nie później jednak niż 24 h.

4.4. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.

4.5. Jeżeli  reklamowane  są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań – jedynym warunkiem  reklamowanych prac  jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.), realizowanego zlecenia.

4.6. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku, jeśli nie zostanie zwrócone 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

4.7. Reklamacje dotyczące niezgodności w treści zlecenia będą rozpatrywane negatywnie w przypadku kiedy Zleceniodawca otrzymał do akceptacji proof, sprawdził go i zatwierdził zlecenie do druku.

4.8. 4.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz szkody, które powstały  w czasie transportu  firmami kurierskimi .

Giedlarowa 460
37-300 Leżajsk
Telefon: (17) 787 71 09
e-mail: emka.drukarnia@gmail.com
GSM .603 393 770, 535 393 770